An archive is an organic whole

…The preceding section explained how an archive is created due to the work of a college or any officer, how the archive is always the reflection of the functions of that body (organisation) or that official. An archive is not random, as in the collection of this or that historical manuscript, despite the fact that such a collection is sometimes called an archive. On the contrary, an archive is an organic whole, a living organism that grows consistently, forming and deforming. Changing the functions of the college, changes the nature of the archive as well. The rules, which govern the composition, establishment, and formation of an archive, can not be previously identifies by the archivist, it is only through studying and noting the organism, that the rules, to which it has formed can be observed. Each archive has as it were its own personality, individuality, to which the archivist must become acquainted.

Handleiding voor het Ordenen en beschrijven van archieven, Muller, Feith, Fruin, p. 5, 1920 Second Printing

Original Text:

In de vorige paragraaf is uiteengezet hoe een archief ontstaat ten gevolge van de werkzaamheden van een college of een ambtenaar, hoe het archief altijd de neerslag is der functiën van dat college of dien ambtenaar. Een archief wordt dus niet willekeurig gemaakt, gelijk men de eene of andere verzameling historische handschriften samenstelt, al wordt zulk eene verzameling wel eens een archief genoemd. … Integendeel, een archief is een organisch geheel, een levend organisme, dat volgens vaste regelen groeit, zich vormt en vervormt. Veranderen de functiën van het college, de aard van het archief verandert mede. De regels, die de samenstelling, de inrichting, de vorming van een archief beheerschen, kan dus de archivaris niet van te voren vaststellen; hij kan alleen het organisme bestudeeren en constateeren, welke de regels zijn, waarnaar het zich heeft gevormd. Elk archief heeft dus als het ware zijne eigene persoonlijkheid, zijne individualiteit, die de archivaris moet leeren kennen.